P I X

bàn tay vận hành bằng tay và cơ giới cán máy cán