P I X

phân biệt sự lãng phí sử dụng cho màn hình rung