P I X

yêu cầu tài trợ các nhà máy phía nam sử dụng