P I X

nhà điều hành kiểm soát trong một khoan 1100 dpi