P I X

quặng bauxit được hình thành như thế nào là