P I X

cái nào tốt hơn là 2 máy mài đá và 3 máy mài đá