P I X

chi phí cho việc thiết lập quặng thiếc máy nghiền than