P I X

là một nhà máy que máy nghiền hoặc máy nghiền bộ